A A A

Temperatura podłoża

2 zadna z uprawianych w szklarni roślin (prócz kawona i melona) nie jest tak wrażliwa na temperaturę podłoża jak ogórek. Temperatura podłoża w szklarni, szczegól­nie w pierwszym okresie po posadzeniu roślin, powinna być wyższa o kilka stopni od temperatury powietrza. Najwłaściwsza temperatura podłoża wynosi 22^28°C. Jeżeli temperatura pod­łoża spada poniżej 18°C, to obserwuje się zwolniony wzrost ko­rzeni, jak również zahamowanie rozwoju roślin. Zbyt niska temperatura powoduje często zamieranie zawiązków owoców, jak również więdnięcie całych roślin, szczególnie w dni słoneczne następujące po dłużej trwających okresach pochmurnej pogody. Należy zatem stosować ogrzewanie podłoża szklarni (patrz roz­dział „Ogrzewanie szklarni").

Ogórek jest rośliną bardzo wrażliwą na gwałtowne zmiany temperatury, dlatego też szklarnie czy tunele fgliowe należy wietrzyć ostrożnie.

W zasadzie szklarnia powinna być wietrzona tylko wówczas, gdy konieczne jest obniżenie temperatury. Wietrzenie bez wy­raźnej potrzeby jest nawet szkodliwe, ponieważ obniża stęże­nie C02 w atmosferze szklarni.